Utveckling av standarder vid integration mellan digitala konsultationsplattformar och sjukvårdens journalsystem

Diarienummer
Koordinator DOCTRIN AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid april 2019 - maj 2020
Status Pågående
Utlysning Att stärka Sveriges roll inom internationell standardisering
Ansökningsomgång Standardisering för att nå ut på nya marknader

Syfte och mål

1. Att kartlägga nuvarande integrationer och standarder för informationsöverföring mellan digitala konsultationsplattformar och stora journalsystem i hälso- och sjukvården 2. Att identifiera de gemensamma begrepp som behöver standardiseras i processer som används för digitala konsultationer 3. Att identifiera återstående hinder i form av regelverk och lagrum, eller brist på desamma, som försvårar interoperabilitet mellan digitala konsultationsplattformar och journalsystem.

Förväntade effekter och resultat

Analys av: 1. internationella och nationella standarder inom medicinsk informatik som är kravställda i svenska offentliga upphandlingar 2. tillämpade standarder hos svensk industri inom eHälsa och digitala tjänster 3. tillämpning av internationella standarder och regelverk hos svenska myndigheter och organisationer, och dessas möjlighet att stödja kommersialisering av innovationer inom eHälsa. Framtagande av: 4. scenario där en internationell standard tillämpas utifrån ett process-centrerat samordnat synsätt baserat på patientens behov vid en digital konsultation.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs av teknikleverantören Doctrin (koordinerande projektpart), tillsammans med vårdbolaget Capio Närsjukvård och institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet. Projektet består av 3 faser: 1) kartläggningsfas- kartläggning av problem och workshops med bla vårdgivare och journalsystemstillverkare. 2) Visionsfas. Framtagande av scenarion som löser problemen som kommit fram i kartläggningen. 3) Rekommendationer till beslutsfattare, myndigheter, journalsystemtillverkare etc för att uppnå visionen och adressera hinder.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 februari 2020

Diarienummer 2019-01082

Statistik för sidan