Utveckling av fogningsmetoder för kombinationer av olika material till hybridkonstruktioner - ett LIGHTer initiativ

Diarienummer 2011-02312
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - oktober 2013
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2011 (höst)

Syfte och mål

Huvudsyftet har varit att stärka svensk konkurrenskraft genom förmåga hos svensk industri att tillverka lätta och miljövänliga produkter.Mål och måluppfyllelse: Nya lösningar för hybridfogning har tagits fram och demonstrerats. Industriell kurs Hybridfogar har genomförts med 36 deltagare. Resultat från UFoH har implementerats i universitetskurs. Leverantörsstrukturen har identifierats och utvecklats i workshop. Målen har uppfyllts genom det branschöverskridande arbetet i projektet.

Resultat och förväntade effekter

UFoHs samarbetsplattform kring hybridfogning har skapats genom branschöverskridande kombination av kompetens om tillämpningarna med kompetens om hybridfogarna. De direkta projektresultaten är ny fogteknik utvecklad för och implementerad i industriella demonstratorer och konceptfogar, nya kurser inom hybridfogning och leverantörsidentifiering inom lättvikt. Den långsiktiga effekten av projektet är stärkt konkurrenskraft för svensk industri inom tillverkning av lättviktsprodukter.

Upplägg och genomförande

Projektgruppen har arbetat branschöverskridande med medverkan av aktörer från sektorerna flyg, lätta fordon, tunga fordon samt marina farkoster och medutgångspunkt iindustriella demonstratorer som definierat krav på utveckling av teknik, människor och leverantörsnätverk. Arbetet med att lösa utvecklingsbehoven inom UFoH har bedrivits i fyra arbetspaket; AP1. Konsortieutveckling; AP2. Utveckling av teknik; AP3. Utveckling av människor och AP4. Utveckling av leverantörsnätverk.

Externa länkar

Hemsida för SIO LIGHTer, där Guidelines för multimaterialkonstruktion finns tillgänglig

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.