Utveckling av en numerisk modelleringsmetod för bedömning av risken för seismiskt inducerade skador i djupa gruvor

Diarienummer 2017-02213
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för geoteknologi
Bidrag från Vinnova 479 800 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM
Ansökningsomgång Gruv- och metallutvinning - vår 2017

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att förbättra gruvsäkerheten, minska skador på infrastruktur och gruvutrustning, minska produktionsstörningar och minska malmförluster som orsakas av smällberg och dynmiska utfall. De specifika målen är att: utveckla en numerisk modelleringsmetod för bedömning av brottspotential i djupa underjordsgruvor, utveckla modelleringsbaserat bedömningsförfarande för förhållanden i svenska underjordsgruvor, och förbättra förståelsen av brott i berg och diskontinuiteter som leder till skador på grund av seismicitet i svenska underjordsgruvor.

Förväntade effekter och resultat

De förväntade resultaten från detta projekt kommer att bestå av En kalibrerad numerisk modelleringsmetod i gruvskala, och Ett modelleringsbaserat bedömningsförfarande för svenska underjordsgruvor. Resultaten från detta projekt kommer att presenteras i form av en teknisk rapport och minst en vetenskapligt granskad tidskriftartikel.

Planerat upplägg och genomförande

Studien kommer att omfattas av följande aktiviteter. I. Urval av historiska skador på grund av seismicitet och databehandling II. Upprättande av numerisk verktyg för modellering av instabila fel III. Kalibrera den numeriska modelleringsmetoden på gruvskala IV. Utveckla analysproceduren för att bedöma potentialen för dessa skador Webbaserade konferenser kommer att användas för projektutvecklingsmöten och diskussioner. En workshop kommer arrangeras med deltagare från gruvorna och universitetet efter det att projektet är avslutat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.