Utvärdering av fritidsbanker

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Energi och Cirkulär ekonomi
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - januari 2020
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi, från teori till praktik

Syfte och mål

Projektet syftar till att belysa den samhällsnytta, miljömässigt, socialt och ekonomiskt som fritidsbanker bidrar med. Målet med utvärderingen är: Visa vilka samhällseffekter som fritidsbanken bidrar med för en kommun och ge kommuner vägledning baserad på underbyggda fakta. Ta fram ett underlag som visar vilka byggstenar en fritidsbank behöver för en lyckad implementering och undanröja hinder för expansion. Ökad kunskap om möjligheter för kommuner att bidra till en beteendeförändring som driver på en cirkulär ekonomi.

Förväntade effekter och resultat

Projektets resultat kommer visa vilka samhällseffekter som fritidsbanken bidrar med för en kommun och ge kommuner vägledning baserad på underbyggda fakta, tex kring vilka byggstenar som behövs för en lyckad implementering. Projektets förväntade effekter är se ett ökat antal fritidsbanker i svenska kommuner, att nya arbetstillfällen skapas och kännedomen om fritidsbanker ökar. På sikt kan konceptet spridas internationellt och bidra till en minskad resursförbrukning och klimatpåverkan samt en ökad mognad och mottaglighet för cirkulära affärsmodeller bland svenska hushåll.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet struktureras genom fyra arbetspaket, där AP1 (Projektledning) och AP4 (Kommunikation) är väsentliga för att hålla ihop helheten, skapa ett lärande och bygga upp grunden för de långsiktiga målen. Tyngdpunkten ligger i fallstudierna i AP2, där datainsamling kommer ske genom intervjuer och enkätundersökningar. Samt i AP3 där en effektutvärdering av de aktiviteter och resurser som fritidsbankerna bidrar med genomförs. De gemensamma lärandeprocesserna kommer utmynna i dokumenterad kunskap.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 december 2018

Diarienummer 2018-04682

Statistik för sidan