Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utskiljning under varmvalsning och kylning

Diarienummer
Koordinator Uppsala Synchrotronix AB - c/o Edwards Science & Technology AB
Bidrag från Vinnova 499 000 kronor
Projektets löptid februari 2020 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan
Ansökningsomgång Industriella pilotprojekt för användning av neutron- och fotonbaserade tekniker vid storskalig forskningsinfrastruktur – hösten 2019

Syfte och mål

SSAB ska tillsammans med Lunds universitet, Swerim och Uppsala Synchrotronix undersöka möjligheten att studera nanometersmå utskiljningar i mikrolegerade stål. Målet är att studera utskiljningskinetiken och växelverkan med rekristallisation och fasomvandling vid deformation i hög temperatur och under kylning, in-situ. Kunskapen kommer användas för optimering av varmvalsningsprocessen och stållegeringar. Genom att använda kombinerad mätning med SAXS och WAXS kan storleksfördelningen av utskiljningar mätas samtidigt som rekristallisation eller fasomvandling mäts.

Förväntade effekter och resultat

Mätningarna kommer ge mer kunskap kring utskiljningar och deras växelverkan med rekristallisation och fasomvandling. Att kunna studera dessa processer direkt vid varmdeformation och kylning i en varmvalsningssimuleringsanordning skulle ge ovärderlig information för att fylla i kunskapsluckorna kring materialbeteendet vid varmdeformation av mikrolegerade stål. Resultaten kan användas för vidare utveckling av mikrostrukturutvecklingsmodeller för mikrolegerade stål. Detta möjliggör effektivare optimering av varmvalsningsprocessen.

Planerat upplägg och genomförande

Som ett första steg kommer mätningar göras ex-situ för att verifiera att partikelstorleksfördelning och kristallstruktur av specifika partiklar (Nb- och Ti-rika karbider och karbonitrider) kan mätas med kombinerad SAXS och WAXS. Prover för ex-situ mätningar kommer göras i en dilatometer där proverna släcks vid olika stadier efter simulerad varmvalsning. In-situ mätningar kommer sedan att genomföras på synkrotronen Petra III i Hamburg, företrädesvis vid P07 där en dilatometer är installerad och sedan i en anpassad provutrustning i P21. Dataanalys och utvärdering kommer göras fortlöpande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 juli 2021

Diarienummer 2019-05294

Statistik för sidan