Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Industriella pilotprojekt för användning av neutron- och fotonbaserade tekniker vid storskalig forskningsinfrastruktur – hösten 2019

Stängde den 20 november 2019 kl 14:00

I det här erbjudandet stödjer vi tre typer av projektinitiativ som bygger kompetens kring industriellt nyttiggörande avancerade experimentmiljöer motsvarande de som utvecklas vid MAX IV och ESS i Lund. Projektförslaget ska möta ett behov hos minst ett företag och genomföras i samverkan med expertis inom neutron och/eller fotonbaserade tekniker vid storskalig forskningsinfrastruktur.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Pilotprojekt som bygger kompetens kring industriellt nyttiggörande av avancerade experimentmiljöer motsvarande de som utvecklas vid MAX IV och ESS

Vem kan söka?

Juridiska personer. Minst en projektpart ska vara ett behovsägande företag som är svenskregistrerat eller har driftställe eller filial i Sverige. Minst en ytterligare svensk projektpart ska bistå med relevant expertkompetens inom neutron- eller fotonljusexperiment.

Hur mycket kan ni söka?

Maximalt 100 000-500 000 kronor per projektansökan beroende på projekttyp. Totalt 10 miljoner kronor är avsatta för utlysningen

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Genom programmet Forskningsinfrastruktur – nyttiggörande och samverkan vill Vinnova stärka det svenska innovationssystemet genom att bidra till ökad kompetens och förståelse för hur användning av avancerade forskningsinfrastrukturer kan svara mot industriella och samhälleliga behov.

  Genom den här utlysningen vill vi särskilt stödja industriellt innovationsarbete och uppmuntra svenska företag till att se möjligheterna med avancerade neutronbaserade (som ESS) och/eller fotonbaserade (MAX IV) tekniker inom sina tillämpningsområden. 

  Projektförslaget ska bygga på ett behov hos minst ett företag, som också ska vara projektpart. Projektaktiviteterna ska avse verifiering av om neutron- eller fotonbaserade tekniker är lämpliga för att möta företagets utvecklingsbehov och ska genomföras i aktiv samverkan mellan företag och ändamålsenlig expertkompetens kopplade till neutron- och /eller fotonbaserade tekniker. Aktörsgruppen ska därför även omfatta minst en ytterligare svensk projektpart som bistår med denna expertis för projektets genomförande.

  Observera att erbjudandet inte avser tillämpningar där metoderna redan är ett etablerat verktyg för företaget. Projektaktiviteterna ska alltså syfta till att bekräfta mervärden som inte är att betrakta som redan kända inom företaget.

  Utlysningen består av tre olika delerbjudanden

  Här nedan finns en sammanfattning av erbjudandet. För fullständig instruktion se utlysningsdokumentet som ni hittar längre ner på den här sedan.

  A) Förberedande planerings- och kartläggningsprojekt

  Ansökan ska utgå från en hypotes kring hur foton- eller neutronbaserade tekniker kan möta företagets behov. Projektaktiviteterna ska inkludera identifiering av tillgängliga tekniker, metoder och relevanta experimentstationer vid specifika forskningsinfrastrukturer, samt av metodval, planering av experiment, provdesign och provhantering.

  Maximalt 100 000 kronor i bidrag 
  Projekttid maximalt 3 månader

  B) Pilotexperiment vid storskalig forskningsinfrastruktur för neutron- eller fotonbaserade tekniker

  Projektformen medger experiment vid såväl MAX IV som vid internationell storskalig forskningsinfrastruktur för neutron- och fotonbaserade tekniker.
  Alla typer av tillgänglighet för experimenttid medges och experimenttid/stråltid är en stödberättigande kostnad. Godkända projektaktiviteter utöver experimentets genomförande omfattar:

  • Design av experiment, inklusive nödvändig metodutveckling eller anpassning av relevant experimentmiljö
  • Provframtagning och provberedning direkt kopplat till det neutron-/synkrotronexperiment som ska utföras
  • Resa och uppehälle i samband med experimentets genomförande
  • Analys, behandling och tolkning av mätresultat/data, inklusive jämförelser med redan befintliga resultat från mer etablerad analysteknik eller modellering
  • Planering för hur resultaten kan tas vidare efter projekte

  Maximalt 500 000 kronor i bidrag
  Projekttid maximalt 18 månader

  C) Utvecklingsprojekt för förbättrad industrirelevant resultatanalys och databehandling

  Projektet ska utgå från redan erhållna mätdata från ett tidigare utfört experiment med foton- eller neutronbaserade tekniker, som har avsett företagets material/problemställning och där företaget redan är involverade. Projektaktiviteterna ska inkludera utvecklingsinsatser med tydlig lösningshypotes, där exempelvis databehandlingsmetoder tas fram, modifieras, anpassas eller valideras för att passa den industriella tillämpningen för att ge ett mer kvalificerat svar - exempelvis säkerställande av statistisk tillförlitlighet och upprepbarhet.

  Maximalt 300 000 kronor i bidrag
  Projekttid maximalt 8 månader

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Maria Öhman

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 31 89

  Marie Wikström

  Administrativa frågor

  +46 8 473 31 79

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2019-02124

  Statistik för sidan
  Skriv ut