Uppskalning av fluglarvskompostering till vedertagen avfallsbehandlingsmetod i Sverige

Diarienummer
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för energi och teknik
Bidrag från Vinnova 4 461 611 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär ekonomi
Ansökningsomgång Utvecklings- och innovationsprojekt

Syfte och mål

Det övergripande målet var att etablera fluglarvkompostering i Sverige. Det finns nu en anläggning för produktion av smålarver (SLU) för distribution till andra anläggningar i Sverige och Europa samt en anläggning för att producera större larver som foderråvara (Eskilstuna energi och miljö). Båda anläggningarna är godkända som primärproducent för foderråvara av Jordbruksverket. Det är den första svenska anläggning för fluglarvsproduktion och den kommer att fortsätta vara verksam efter projektets avslutande.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har levererat moduler för hela kedjan från produktion av små larver, storskalig behandling av avfall samt produktion av foderråvara. Anläggningarna som konstruerats inom ramarna för projektet fortsätter att vara aktiva efter projektets avslut. Detta projekt har lett till flera avknoppningsprojekt, inom bl.a. Vinnova, samt internationella projekt med implementering av fluglarvskompostering i Kina, Rwanda och Tanzania.

Upplägg och genomförande

Projektet har arbetat med flera olika moduler för genomförandet. Detta har gjort att arbetet fortskridit på flera fronter men med ett gemensamt mål, implementering av en anläggning i full skala. Genom att arbeta med dessa moduler och deras skalbarhet har förutom anläggningen hos ESEM i Eskilstuna som behandlar upp till 200 ton per år även en anläggning i Haimen i östra Kina projekterats för att processa ca 6000 ton per. Båda anläggningarna använder samma skalbara moduler.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 mars 2020

Diarienummer 2017-03210

Statistik för sidan