Upphandlingskrav för cirkulära flöden i bygg- och rivningsprocessen

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Kommun - Konsument och medborgarservice
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi, från teori till praktik

Syfte och mål

Syftet och målet för projektet var att öka kunskapen om hur offentlig upphandling kan driva på utvecklingen mot en cirkulär bygg- och rivningsprocess och ta fram rekommendationer och förslag på cirkulära upphandlingskrav. Detta uppfylldes genom att formulera ett framtidsscenario, kartlägga nuläget och analysera GAP:et utifrån kunskaper och erfarenheter hos offentliga aktörer, byggbransch och forskning. Resultaten omformulerades i förutsättningar som krävs för att uppnå en cirkulär bygg- och rivningsprocess och rekommendationer, riktade till offentliga beställare.

Resultat och förväntade effekter

Projektet visar att avståndet till det cirkulära framtidsscenariot är stort, men att ett ökat cirkulärt byggande är möjligt redan idag. Behov finns av nya kompetenser, ökad kunskap och nya arbetssätt hos aktörerna involverade i bygg- och rivningsprocessen. Ett skifte från styrda upphandlingar till funktionsupphandlingar ses som ett sätt att driva innovation. Fortsatt samverkan och påbörjad implementering av projektresultaten i bygg- och rivningsprojekt är exempel på förväntade effekter. Resultaten sammanfattas i en slutrapport och ett enklare kommunikationsmaterial.

Upplägg och genomförande

Projektet använde en backcasting-metod, där ett cirkulärt scenario 2030 och nuläget beskrevs samt GAP:et analyserades. Metoden gav en bra bild av vad som behöver göras och hur omställningen kan stärkas genom offentlig upphandling och genom eget, internt utvecklingsarbete. Tillsammans med den breda referensgruppen åstadkoms under projektet även ett gemensamt lärande, stor delaktighet och erfarenhetsutbyte, vilket stärkte resultatet. Valt upplägg gav ett bra underlag för att beskriva förutsättningar som krävs samt ge rekommendationer till offentliga organisationer.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 januari 2020

Diarienummer 2018-04687

Statistik för sidan