Upphandlingskrav för cirkulära flöden i bygg- och rivningsprocessen

Diarienummer 2018-04687
Koordinator Göteborgs Kommun - Konsument och medborgarservice
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi, från teori till praktik

Syfte och mål

Projektets syfte är att påskynda omställningen till en cirkulär ekonomi inom bygg- och rivningsprocessen för att kunna möta framtidens utmaning med att minska avfallsbergen kopplade till byggindustrin. Projektet ska: - ge ökad kunskap om hur upphandlingskrav kan formuleras; samt - ta fram en genomförandeplan för ett bygg- eller rivningsprojekt, där de formulerade upphandlingskraven kan testas och utvärderas i praktiken. Detta för att styra mot cirkulära materialflöden vid byggnation och rivning.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas öka kunskapen om vad som krävs för att en upphandling ska kunna styra mot en cirkulär materialanvändning vid nybyggnation, rivning och renovering. Studien förväntas också öka kunskapen om hur upphandlingskrav kan formuleras. På längre sikt finns en förväntan att: - förbättrade upphandlingskrav har medfört minskade avfallsmängder från sektorn; - avfallsströmmarna betraktas som sekundär råvara och är mer attraktiva och mer tillgängliga på marknaden; - ökad sysselsättning inom sektorn genom nya cirkulära affärsmodeller och nyetableringar av företag.

Planerat upplägg och genomförande

Inom studien genomförs en nulägesanalys hos deltagande projektparter, framtagande av en teoretisk upphandling för ett cirkulärt önskvärt scenario samt en analys av vilka behov och förutsättningar som finns för att jämna ut skillnaderna mellan nuläget och det önskvärda cirkulära scenariot. Det senare ska mynna ut i en genomförandeplan, innehållande förslag på uppföljningsbara upphandlingskrav, vilka i senare projekt kan testas och utvärderas i praktiska case, där också kraven kan förbättras successivt i en iterativ process tills målet nås med ett cirkulärt materialflöde.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.