UNICORN - Sustainable, Peaceful and Efficient Robotic Refuse Handling

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för Elektroteknik
Bidrag från Vinnova 8 650 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - maj 2021
Status Pågående
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Ansökningsomgång Effektiva och uppkopplade transportsystem sommaren 2017

Syfte och mål

UNICORN-projektet ämnar utveckla ett automatisk soptransport och sorteringssystem som minskar den manuella hanteringen för vanliga hushåll. Detta implementeras av ett antal små autonoma robotar som kontinuerligt hämtar sopor från smarta sopkärl och transporterar soporna till en för området central sopsorteringsstation, som i sin tur töms av sopbilar vid behov. Eftersom hushållens sopkärl töms kontinuerligt blir sophanteringen och sorteringen enklare och mer effektiv för hushållen.

Förväntade effekter och resultat

UNICORN projektet medför att sortering med större sannolikhet än idag faktiskt blir av, och därmed ökas återvinningen. Eftersom den centrala sopstationen har plats för mycket sopor och är uppkopplad behöver sopbilar inte komma och tömma lika ofta som idag; detta sparar energi och troligen även avgaser. Med tysta autonoma sopbilar kan tömningen av den centrala sopstationen till och med ske på nätterna, vilket minskar störningar och trafikstockningar.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är indelat i sex arbetspaket. WP2 kommer att utveckla ett koordinerings- och scheduleringssystem. WP3 kommer att utveckla autonoma avfallshanteringsrobotar som kommer att samla avfallet från hushållen och sortera det i den centraliserade sorteringsstationen. I WP4 kommer behållare för autonom avfallshantering och autonomt kransystem att utvecklas. Resultat från WP2, WP3 och WP4 kommer att demonstreras i WP5. WP1 och WP6 innefattar projektledning och spridning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 april 2020

Diarienummer 2017-03055

Statistik för sidan