Ultraljudsmetod för tillståndskontroll av bergbultar i infrastrukturprojekt och gruvindustri

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för system- och rymdteknik
Bidrag från Vinnova 878 126 kronor
Projektets löptid maj 2019 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Lösningar för en hållbar transportinfrastruktur

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla en ultraljudsteknik och en prototyp av ett instrument för tillståndskontroll av bergbultar, både vid nyinstallation och vid planering av underhåll av äldre installationer. I dagsläget saknas helt metoder för detta och ett instrument är av stort vikt för både gruvindustrin och infrastrukturprojekt. För teknik- och tjänsteleverantörer skapar detta nya affärsmöjligheter, både för inspektionstjänster och i byggandet av kunskapsdatabas över förändringar av bultar över tid, vilket underlättar både planering och utförande av underhåll.

Förväntade effekter och resultat

Målen för projektet är att vid projektslut ha: En prototyp av ett mätinstrument för att med ultraljudsteknik utföra tillståndskontroll av nyinstallerade såväl som redan installerade bergbultar. Prototypen ska vara funktionstestad i fält. En metod, validerad i labb och testad i fält, för att detektera avvikelser i mekaniska egenskaper hos installerade bergbultar. Tester utförs på både frilagda och ingjutna bultar.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i sju arbetspaket över 24 månader, med start i en kravspecifikation, metodutveckling och prototypkonstruktion. Denna testas sedan under kontrollerade former miljö för att i projektets senare skede testas på ingjutna bultar i fält.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 mars 2020

Diarienummer 2019-01155

Statistik för sidan