Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

TOR - Tysta Offentliga Rum

Diarienummer
Koordinator IMCG Sweden AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet TOR- TYSTA OFFENTLIGA RUM mål är att ta fram, paketera och distribuera innovativa tjänster och produkter för att i stadsmiljö tillhandahålla inte bara gröna oaser utan också rekreationsplatser som upplevs som tysta och avstressande. Systemet är skalbart och medger installationer i olika skalor från enstaka hållplatser till ljud- och ljusdesign av hela parkområden. Lösningen är ett logistiskt genomtänkt modulärt system för enkel, anpassningsbar och kostnadseffektiv implementering av ett hälsofrämjande ljudlandskap.

Långsiktiga effekter som förväntas

Buller är ett av de allvarligaste och mest svårlösta problemen när vi bygger framtidens hållbara och attraktiva städer. Den ökande bullerbelastningen genererar bullerinducerade sjukdomar, ex höjt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar och ger en försämring av allmänt välmående och enligt EU är redan idag 40% av befolkningen i Europa utsatta för skadliga bullernivåer över 55 dB(A). TOR:s lösningar för att skapa andrum i storstaden är applicerbara i alla storstäder och den nytta som TOR kan generera avseende förbättrad hälsa och ökad trivsel berör miljontals stadsinvånare i Europa

Upplägg och genomförande

Initieringsprojektet har förts framåt i enlighet med IMCG:s innovationsmodell, vilket medfört att teknisk utveckling kompletterats med utredningar kring kund, marknad, värdekedja och värdeerbjudande. Omvärlds- och marknadsanalyser och en initial konkurrentanalys har genomförts. Värdeerbjudandet gentemot konkurrenter och andra passiva och aktiva system har bearbetats och mottagarsidan har involverats i utvecklingsprocessen vilket har tillfört kreativitet och nya innovationsuppslag.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00759

Statistik för sidan