Testbädd för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser

Diarienummer 2018-03716
Koordinator VÄSTERNORRLANDS LÄNS LANDSTING - Verksamhetsområde Forskning, Utbildning och Innovation
Bidrag från Vinnova 499 600 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar
Ansökningsomgång 2018-02475-en

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utforska hur förutsättningarna för att etablera en eller flera testbäddar inom området för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser ser ut i Region Västernorrland. Målsättningen är att ha en tydlig bild av, om och i så fall hur en eller flera testbäddar skulle kunna formas för att möjliggöra effektiva tester av produkter och tjänster som kan identifiera behov av förändrade av levnadsvanor samt stödja sådana förändringar.

Förväntade effekter och resultat

Efter avslutat förberedelseprojekt har vi god kännedom och förståelse för vad etableringen av en testbädd innebär och kräver av testbäddsutvecklaren, testarna och dess samverkansparter. Utifrån detta är testbäddens omfattning konkretiserad och förankrad internt och externt. Vi har en färdig projektplan för ett genomförandeprojekt med tillhörande risk- och möjlighetsanalys, budget och resursplanering.

Planerat upplägg och genomförande

I genomförandet ingår omvärldsbevakning, nätverkande, studiebesök samt workshops för att tolka och dra slutsatser av insamlad information. Kartläggning av lokala förutsättningar gällande sjukdomsförebyggande arbete genom studiebesök hos och intervjuer med intressenter som invånare, medarbetare och potentiella testare. Beskriva former och förutsättningar då produkter/tjänster utvecklas inom ramen för ett innovationspartnerskap. Kartläggning av förutsättningar för arbete med jämlik och jämställd hälsa inom testbädden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.