Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Testbädd för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser

Diarienummer
Koordinator VÄSTERNORRLANDS LÄNS LANDSTING - Verksamhetsområde Forskning, Utbildning och Innovation
Bidrag från Vinnova 499 600 kronor
Projektets löptid november 2018 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar
Ansökningsomgång Testbäddar för samhällets utmaningar - förberedelseprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Förberedelseprojektet har givit oss kunskapen om vilka förutsättningar som krävs för etablering av en eller flera testbäddar inom området för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser i Region Västernorrland. Målsättningen, att ha en tydlig bild av om, och i så fall hur, en eller flera testbäddar behöver formas för att möjliggöra effektiva tester av produkter och tjänster inom testbäddens fokusområde, är uppnått.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förberedelseprojektet har lett till förståelse för vad etablering av en testbädd innebär och kräver av testbäddsutvecklaren, testarna och dess samverkansparter. Det är avgörande med en tydlig process för hur samverkan och tester ska gå till. Vikten av tydlighet och struktur kopplat till juridiska aspekter är synliggjord. Genom omvärlds- och behovsanalys har vi förstått vilken omfattning och erbjudande vår tänkta testbädd kan ha för att skapa värde. En projektplan för genomförandeprojekt finns.

Upplägg och genomförande

Fokus har huvudsakligen legat på omvärldsbevakning, nätverkande samt åtskilliga samtal med relevanta aktörer. Detta har hjälpt oss att kartlägga och förstå lokala förutsättningar och behov gällande innovativa lösningar för sjukdomsförebyggande insatser. Möten med andra testbäddar har skapat insikt kring vad som är viktigt kopplat till utveckling av produkter/tjänster inom ramen för ett innovationspartnerskap. Kartläggning visar att testbädden skulle stötta jämlik och jämställd hälsa.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 november 2018

Diarienummer 2018-03716

Statistik för sidan