Tåginducerade vibrationer i byggnader - testfundament för utvärdering av jord-struktur interaktion

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Inst. för byggvetenskap
Bidrag från Vinnova 590 000 kronor
Projektets löptid april 2019 - oktober 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Lösningar för en hållbar transportinfrastruktur

Syfte och mål

Syftet med projektet är att bättre förstå hur vibrationerna i marken som uppkommer på grund av tågpassage påverkar närliggande byggnader. Målet är att utveckla en metodik för att med noggrannhet bestämma vibrationsnivåerna i byggfundamentet utifrån mätningar av vibrationerna i marken där byggnaden ska uppföras.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet från projektet kommer att vara av mycket stor betydelse för att kunna förutse överföringen av vibrationer från tåg till byggnader och kommer att bidra till en bättre integration av transportinfrastruktur i städerna där möjligheten att ha byggnader nära järnvägsspår är en förutsättning för utvecklingen mot en mer hållbar urban miljö.

Planerat upplägg och genomförande

Idén med projektet är att bygga en teststruktur bestående av ett pålat betongfundament av realistiska dimensioner och genom avancerade geotekniska och dynamiska mätningar bättre förstå den dynamiska interaktionen mellan fundament och marken. Huvudidén är att applicera impuls och harmoniska kända krafter cirka 20 meter från fundamentet och mäta inducerade vibrationer i marken, i pålarna och i fundamentet. Resultaten från dessa experiment kommer att användas för att utveckla och kalibrera numeriska modeller baserade på finita element metoder.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 april 2019

Diarienummer 2019-01156

Statistik för sidan