Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Synkrotronstudie av sprickor i AM-byggda delar med laser-pulverbäddsfusion

Diarienummer
Koordinator SWERIM AB - Material- och Processutveckling
Bidrag från Vinnova 498 000 kronor
Projektets löptid februari 2020 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan
Ansökningsomgång Industriella pilotprojekt för användning av neutron- och fotonbaserade tekniker vid storskalig forskningsinfrastruktur – hösten 2019

Syfte och mål

Projektet utvecklar nya metoder för additiv tillverkning (AM) industrin att undersöka porositet, sprickor och deras ursprung i AM delar. Porositet är en viktig fråga inom metall-AM. För att möta dessa utmaningar söker Kanthal AB fördjupad kunskap inom området genom att dra nytta av de metoder som erbjuds vid de storskaliga forskningsanläggningarnas och den kunskap som finns inom Swerim och RISE. Röntgendiffraktion och röntgentomografi används för att undersöka a) restspänningar, faser och utskiljningar och b) för att kvantifiera sprickbildning och porositet.

Förväntade effekter och resultat

För projektets intressanta legeringssystem kan sprickor uppkomma i den färdiga produkten då den tillverkats med AM. Koppling har i det specifika fallet kunnat göras till låg grad av porositet, men den mekanistiska orsaken är hittills okänd. Efterbehandling efter AM-steget är en lösning. Efterbehandlingar är dock dyra och leder till förlängda ledtider och kan isig leda till materialfel. Med detta projekt har vi som mål att på en mekanistisk nivå kunna koppla orsak och verkan och med detta kunna optimera AM-processen för de undersökta materialen och produkter.

Planerat upplägg och genomförande

AM-producerade prover ska delas in med avseende på densitet, grad av restspänningar och mikrostruktur. Valda prover från varje kategori bereds för synkrotronmätningar. Uppmätta faktorer såsom restspänningar, porbildning, segregering och utskiljning kan vara orsak för spricktillväxt. Och därför kommer en kombination av olika diffraktion och tomografi metoder göras för att koppla uppkomst av sprickor till AM-processparametrar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 augusti 2021

Diarienummer 2019-05287

Statistik för sidan