Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Svenskt Språkdatalabb

Diarienummer
Koordinator Lindholmen Science Park AB - LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG, Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 891 095 kronor
Projektets löptid juni 2019 - juni 2021
Status Avslutat
Utlysning Datadriven innovation
Ansökningsomgång Datalabb och datafabrik som nationell resurs

Syfte och mål

Projektet Svenskt Språkdatalabb ska accelerera NLP för det svenska språket genom att dela data, modeller och kunskap och på så sätt skapa värde för det svenska samhället och för svensk konkurrenskraft. Svenskt Språkdatalabb har genom att skapa en kunskapsnod för NLP i Sverige skapat en plattform för kunskapsdelning, kompetensbyggande och nätverkande för NLP i Sverige, där tillgång till språkmodeller, juridiska frågeställningar och lösningar, användarfall och kunskap inom NLP-området utgör centrala delar.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har skapat en kunskapsnod som utgör grunden i AI Sweden:s strategiska program inom tillämpad språkteknologi. Kunskapsnoden utgör en plats där experter och behovsägare kan bygga kunskap, dela resultat, modeller och användarfall, och tillsammans skapa ett nätverk för fortsatta samarbeten och utveckling av NLP i Sverige. Projektet har lagt grunden till det fortsatta arbetet med att brygga det kunskapsgap som idag finns mellan behovsägare och experter inom området när det kommer till data, datakvalitet, användarfall, och implementering av språkmodeller.

Upplägg och genomförande

Den tidiga fasen av projektet utgjordes av behovsanalys, datainsamling och juridiskt arbete för att kunna börja arbete med den data som fanns tillgänglig. Parallellt utvecklades också de språkmodeller som tagits fram i projektet och annotering av data utgjorde en stor del av detta arbete. Modellerna utvärderades också från ett dialogperspektiv. Under projektets gång har projektets referensgrupp aktiverats i workshops, webinar och presentationer och modellerna användes också av SKR. Den kunskapsnod som idag finns tillgänglig är ett resultat av detta arbete.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 juli 2021

Diarienummer 2019-02244

Statistik för sidan