SUSTAIN Metoder och verktyg för optimering av hållbarhetsprestanda för produkt- och processutveckling

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - februari 2015
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet för metalliska material - Industriförankrade utvecklingsprojekt hösten 2013

Syfte och mål

Projektets syften och mål, dels att bygga en hållbarhetsbedömningsmetodik, och dels att skapa en grund att bygga framtida forsknings-, och utvecklingsprojekt på, har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten av projektet är:1.En hållbarhetsbedömningsmetodik som kan värdera hållbarhetspåverkan hos projektförslag eller genomfört projekt och därigenom ge stöd åt framtida forskning att bidra till en positiv hållbarhetspåverkan2.En ökad kompetens kring analys av metallers miljöpåverkan, särskilt toxicitetspåverkan, har utvecklats vilket möjliggör framtida forskning3.Kunskap om behov och möjligheter kring verktyg för att använda LCA-resultat har tagits fram vilket kan bidra till att nya material, processer och produkter utvecklas mot minskad miljöpåverkan

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i tät samverkan med industrin genom intervjuer, litteraturstudier och workshops. Industriföretagens stora engagemang har tillsammans med forskargruppens kompetens skapat möjligheter att till en relativt liten budget nå långt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-03327

Statistik för sidan