Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SUCCCE - Avancerat beslutstöd för larmhantering i komplexa vårdmiljöer

Diarienummer
Koordinator NORDIC INDUSTRY CONSULTING AB
Bidrag från Vinnova 474 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Det övergripande målet var att ett utvecklat partnerskap, en demonstrator för SUCCCE, och en djupare behovsbild skulle öka förutsättningarna för att ta SUCCCE till marknaden, samt att uppfylla de slutliga effektmålen. Partnerskapet har stärkts med presumtiva kunder, kompletterande systemleverantörer och akademi. En djupare behovsbild har gett värdefull kunskap och medverkat till utvecklingen av en testad demonstrator, som också har stor betydelse för nästa steg mot kliniska fullskaletester. SUCCCEs affärsplan har tagits fram, och redan nu ser vi delvis uppnådda effektmål.

Långsiktiga effekter som förväntas

En integrerad projektorganisation är etablerad och fungerar väl. 4 nya partners har ´rekryterats´ till SUCCCE. En djupare kartläggning av användarbehov har genomförts. En demonstrator av SUCCCE har utvecklats och testats. Dessutom har en förfinad affärsplan för SUCCCE tagits fram, identifiering av patenterbar del av lösningen, samt påbörjad certifieringsprocess. Redan i initieringsfasen ser vi att: intresset från områden utanför komplex vårdmiljö har varit tydligt, stort intresse från en amerikansk leverantör, och att SUCCCE påverkar processerna hos landstinget.

Upplägg och genomförande

Vid projektstarten organiserade vi genomförandet som en traditionell projektorganisation med styrgrupp (SG), projektgrupp/team (PG), projektledare och delprojektledare (som ansvarar för AP1 - AP5). Under projekttiden har AP1 - AP5 genomförts löpande, och följts upp vid PG-möten 2 ggr/mån. SGmöten har hållits 1 ggr/mån. Samtliga medverkande i projektet har träffats 3 ggr under projekttiden. Upplägg och genomförande har fungerat väl. En nära och god kommunikation mellan delprojektledare, projektledare och styrgruppen gör att nya vägval och problem kunnat lösas smidigt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2016-00663

Statistik för sidan