Standardisering för urban och situationell brottsprevention

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet
Bidrag från Vinnova 716 800 kronor
Projektets löptid augusti 2019 - november 2020
Status Pågående
Utlysning Att stärka Sveriges roll inom internationell standardisering
Ansökningsomgång Standardisering för att nå ut på nya marknader

Syfte och mål

Den situation i vilken en presumtiv brottsling väljer att begå ett brott är alltid platsberoende. Många och olika slags aktörer överlappar i formgivning och skötsel av den byggda miljön och är därmed gemensamt berörda av platsrelaterad brottslighet såväl mot person som egendom. Standardisering är ett sätt att samordna aktörer och deras insatser. Projektets syfte är att inventera samhällsaktörers intresse för standardisering inom området urban och situationell brottsprevention.

Förväntade effekter och resultat

Situationell brottsprevention aktualiserar frågor om process-, management- och produktstandarder. Standardisering av t ex platsinriktade brotts- och trygghetsinventeringar, samordnade former för insatsplanering med rollfördelning, utvärderingsprotokoll, konsulttjänster och produkter skulle ha effekter på kvalitet, effektivitet, etc. Aktörers syn på sådana effekter inventeras avseende området som helhet och huruvida en standard skulle stödja också interna behov och egna marknadsmöjligheter.

Planerat upplägg och genomförande

Forskare från GU, Chalmers och KTH sammanfattar hur platsers egenskaper påverkar brottslighet och vilka nyckelaktörer forskningen lyfter fram. I dialog med projektmedverkande från MTR, Castellum och Västfastigheter samt SIS identifieras svenska aktörer som är direkt berörda. SIS kartlägger också angränsande standarder. Efter enkät och inbjudan till aktörer organiseras vid SIS ett seminarium om väg framåt. Därefter skrivs slutrapport fram av forskargruppen och avstäms med övriga medverkande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 februari 2020

Diarienummer 2019-01090

Statistik för sidan