s@rLink - en virtuell plattform för samverkan mellan experter och öka förståelsen av brott mot mänskliga rättigheter

Diarienummer 2018-01334
Koordinator GLOBALWORKS LUND AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - step 1

Syfte och mål

Globalworks Lund AB ska utveckla en big data baserad plattform för social riskhantering i globala leverantörskedjor. Vårt verktyg, social@risk, tar fasta på att arbetare i utvecklingsländer berättar om sina problem på sociala medier. social@risk samlar dessa röster och tilllämpar algoritmer som identifierar kränkningar av mänskliga rättigheter. Analys och utvärdering av data utförs av expertpaneler. För att underlätta analys och samarbete med andra intressenter skapar vi en plattform för att hantera och visualisera stora mängder data på ett enkelt och intuitivt sätt.

Förväntade effekter och resultat

Plattformen s@rLink etablerar en avgörande koppling mellan social@risk å ena sidan och ett nätverk av varumärken, statliga och icke-statliga organisationer, samt forskare å andra sidan. s@rLink kan använda och bygga vidare på den befintliga expertkompentensen inom såväl universitet som det civila samhället. Slutligen är s@rLink ett verktyg som möjliggör en transparent, inkluderande och öppen arbetsprocess för nätverksstyrd hantering av mänskliga rättigheter i globala leverantörskedjor.

Planerat upplägg och genomförande

Vi strävar efter att utveckla s@rLink med två sammankopplade projekt: 1. Samarbetsbehov och rutiner identifieras genom involvering av pilotkunder. Vi genomför explorativa studier i olika branscher och länder i Asien tillsammans med NGOs, företag och den offentliga sektorn. 2. Kundernas behov omvandlas till vetenskapliga koncept. En tvärvetenskaplig grupp av data- och samhällsvetenskapliga forskare kommer att utveckla analytiska visualiseringar, en säker webbportal och ett gränssnitt med användarspecifika instrumentpaneler.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.