Sociala Innovationer Svenska kyrkan

Diarienummer 2017-04758
Koordinator STOCKHOLMS STIFT
Bidrag från Vinnova 2 800 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Social innovation - temasatsning
Ansökningsomgång Social innovation - Challenge-driven innovation 2017

Syfte och mål

Sociala innovationer hos Svenska Kyrkan är ett tvåårigt projekt som syftar till att minska arbetslösheten bland kvinnor i socioekonomiskt utsatta områden. Sysselsättning och ekonomisk stabilitet är kärnbehov för individens integration. Det är behov som, om de uppfylls, minimerar ekonomisk, samhällelig segregering, passivitet och därtill hörande psykologiska problem. Dessutom minskar kriminaliteten för barn och ungdomar i ekonomiskt stabila och integrerade familjer. Organisationsförändring, Kyrkvänliga affärsmodeller och samverkan är tre huvud mål för projektet.

Förväntade effekter och resultat

Samhällsvinsten av detta projekt är att två starka och rikstäckande organisationer som Svenska Kyrkan och Arbetsförmedlingen med starka resurser bjuder in olika aktörer för att samskapa och vidareutveckla effektivare modeller för arbetsintegrering av kvinnor i socioekonomiskt drabbade områden. "Kyrkvänliga" sociala företag och social innovationer är en stor möjlighet med stor potential att påverka många församlingar och många människor utan jobb på både lokal och nationell nivå. Detta ska uppnås: -Organisationsförändring -Hållbara och långsiktiga satsningar -Samverkan

Planerat upplägg och genomförande

Detta är ett tvåfasprojekt: - Innovationslabbet samt hackathon är idégenereringsfasen. Vi ska engagera målgruppen, experter och exekutörer från olika sektorer för att samskapa och vidareutveckla befintlig verksamhet. Utvalda modeller är baserade på samverkan och långsiktiga resultat för arbetsintegrering av kvinnor. -Under fas två testning, implementering och utvärdering tillämpas utvalda modeller från fas 1 i verklig miljö hos tre församlingar. Modeller som testas i dessa tre församlingar skall ha potential att tillämpas i andra församlingar i andra delar av Sverige.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.