Smedpack3

Diarienummer 2014-04237
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 6 868 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - januari 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 3 Följdinvestering (Fullständig ansökan 2014)

Syfte och mål

Projektets övergripande mål har uppnåtts, nämligen: - Att vidareutveckla lösningarna, från SmedpackB, för kommersialisering, samt att få framtagna lösningar så säkra, hållbara, kostnadseffektiva och produktionsnära som möjligt. Användarstudien visade att Smedpacks lösningar uppskattades mer än referensförpackningarna med enklast möjliga förseglingar som uppfyller minimikraven i EU-direktivet. - Att utifrån serialiseringskrav identifiera, utveckla och förtydliga informationsbaserat mervärde - Att utöka nätverket internationellt - Att arbeta tvärdisciplinärt

Resultat och förväntade effekter

Smedpack-nätverket utnyttjas till nya samarbeten och affärsrelationer och denna effekt kommer att fortsätta även efter att projektet avslutats. Det har redan resulterat i nya ansökningar och kommersiella samarbeten för att vidareutveckla och producera några av projektets lösningar samt nya partnerskap i andra sammanhang.

Upplägg och genomförande

Styrgruppen, med en representant per part, hade det övergripande ansvaret för exploatering och spridning av projektresultat. Projektet organiserades med arbetspaket med multidisciplinär sammansättning som var en förutsättning för ett lyckat resultat. Ett interaktivt format användes så att projektets parter enkelt och aktivt kunde bidra till projektets innehåll och utförande och på så sätt säkerställde att hela konsortiets bredd och kompetens togs till vara. Projecplace användes för dokumenthantering och spridning av resultat inom konsortiet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.