SKOG - Normkritisk innovation för ökad jämställdhet och attraktivitet inom SCA Skog AB

Diarienummer 2018-01671
Koordinator SCA Skog AB - SCA SKOG AB, SUNDSVALL
Bidrag från Vinnova 1 919 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Normkritisk innovation
Ansökningsomgång Normcritical Innovation : Innovation project

Syfte och mål

Genom innovativt normkritiskt jämställdhetsarbete skapa en attraktiv arbetsplats och på lång sikt omvandla könsstereotypa föreställningar om kön, kompetens och arbete.

Förväntade effekter och resultat

På sikt möjliggörs en långsiktig förändring av befintliga genusmönster och på så sätt ökar företagets attraktionskraft vid rekrytering och möjligheterna att behålla kompetent personal, könssegregeringen minskar, och bilden av företaget som traditionell och gammalmodig förändras till en mer modern och samtida aktör .

Planerat upplägg och genomförande

Skapa förutsättningar för jämställdhetsintegrering genom normkritiska utbildningsinsatser till samtliga anställda, fördjupad normkritisk utbildning till högsta ledningen och jämställdhetsambassadörer samt jämställdhetscoachning för alla chefer som ger verktyg och metoder i vardagen. Interna arbetssätt samt intern/extern kommunikation analyseras, utmanas och utformas ur ett normkritiskt perspektiv. Effekten av projektet mäts bl.a via personalstatistik, antal och könsfördelning vid rekrytering samt återupprepning av jämställdhetskartläggningen från 2017.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.