Sekvens

Diarienummer 2015-04514
Koordinator Högskolan Väst - Institutionen för ingenjörsvetenskap - Production Technology West
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - mars 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång The Produktion2030 Strategic Innovation Programme Autumn 2015

Syfte och mål

Idén som presenterades i projektansökan föreligger i att det skulle kunna göras möjligt att optimera redan i CAM miljö vilken operationsföljd olika bearbetningsoperationer skall utföras med avseende på verktygsbyten och verktygsutnyttjande.

Resultat och förväntade effekter

Projektet avsåg att adressera gränsskiktet mellan optimering av verktygslivslängd och verktygsbanor samt bearbetningssekvens optimering. En demonstrator för detta har tagits fram för borroperationer i Siemens NX i form av en dll-fil tillsammans med grafiska gränssnitt. En publikation har skickats in för peer review, ytterligare en är under färdigställande. Ett flertal företag har visat intresse för detta arbetet samt att det har blivit uppmärksammat i England. Högst troligen kommer ett eller flera fortsättningsprojekt att skapas samt att en kommersialisering kan vara möjlig

Upplägg och genomförande

Projektet har samarbetat med University of Jyväskylä beträffande multiobjective optimization. 30 stycken parametrar inhämtats i från CAM system tillsammans med förslitning parametrar. Dessa ligger till grund för optimering. Optimeringsfunktionen utvecklades i Matlab och har sedan konverterats till C# i form av en dll-fil. Detta för att möjliggöra en bra implementering. Framtagandet av dll filen och de grafiska gransnitten för Siemens NX har gjorts i samarbete med en extern konsult.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.