Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SCCAM - Residual stresses and SCC in additively manufactured stainless steel by neutron diffraction

Diarienummer
Koordinator SWERIM AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2020 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan
Ansökningsomgång Industriella pilotprojekt för användning av neutron- och fotonbaserade tekniker vid storskalig forskningsinfrastruktur – hösten 2019

Syfte och mål

Samarbetsprojektet mellan Quintus Technologies och Swerim syftar till att utvärdera effekten av hot isostatic pressing (HIP) behandling på additivt tillverkat (AM) rostfritt stål (SS). De inre restspänningarna i materialet kommer utvärderas före och efter HIPning genom neutrondiffraktion vid ISIS neutronanläggning i England. Resultaten kommer användas för att länka spänningskorrosionsmotståndet hos materialet påverkas av efterbehandling (HIP). Resultaten kommer stödja Quintus Technologies i deras rekommendationer för efterbehandlingsrutiner för AM SS-material.

Förväntade effekter och resultat

- Visa potentialen hos neutrondiffraktion för kartläggning av intern restspänning i AM-komponenter av rostfritt stål. - Utreda effekten av HIPning på interna spänningar i AM SS. - Koppling av den uppmätta interna spänningen / belastningen till SCC-beteendet hos AM-komponenterna. - Förse Quintus Technologies med kunskap om effektiviteten av HIP processen för AM SS som används i miljöer där det finns risk för spänningskorrosion. - Bidrag till säker användning av AM SS-material i aggressiva miljöer genom att optimera deras SCC motstånd.

Planerat upplägg och genomförande

- Val av obehandlade och HIPade AM SS-prover, förberedda av Quintus i ett paralellt pågående Vinnovaprojekt, tillsammans med andra parter från svensk industri, fokuserat på SCC av AM SS. - Utförande av mätningar vid ISIS neutronanläggning i England. - Analys av resultaten för att erhålla restspänningen för prover före och efter HIPning. - Undereda effekten av HIPning på restspänningar och möjlig koppling till SCC. - Diskussion med Quints om optimeringsmöjligheter av HIP processen - Spridning av resultaten via Swerims industriella nätverk.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 juni 2021

Diarienummer 2019-05304

Statistik för sidan