Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Samskapande för inkluderande välfärdstjänster och digitalt innanförskap

Diarienummer
Koordinator REGIONFÖRBUNDET VÄSTERBOTTENS LÄN - FoU Välfärd
Bidrag från Vinnova 428 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - augusti 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Vårt projekt syftade till samskapande för digitalt innanförskap - att möjliggöra självständighet för personer med kognitiva begränsningar för vilka digitala lösningar riskerar att innebära en ytterligare begränsning. Vi valde en samskapande ansats där brukare/användare, stödfunktioner, tjänstedesigners och producenter tillsammans skulle arbeta fram behovs- och problemanalys såväl som förslag på lösningar. Vi står nu med en färdig konstellation och planer för ett fullskaligt projekt som är genomförbart och meningsfullt.

Långsiktiga effekter som förväntas

De lösningar vi tagit fram bygger på ett helhetskoncept, som täcker hela spektrat från användare till produktutvecklare. Lösning på användarnivå handlar om hjälpmedel för att hantera digitala miljöer, i det här fallet en applikation som hjälper användare att förstå pengars värde och mer självständigt kunna hantera pengar och ekonomi. Därutöver kommer vi att utveckla verktyg som handledningar, manualer och utbildning riktade till stödfunktioner och verksamhetssystem för att öka förutsättningarna att lösningen kommer användarna till nytta.

Upplägg och genomförande

Arbetet har varit processinriktat där workshops varvats med kontinuerligt projekt- och referensgruppsarbete för att ytterligare kartlägga behovsområdet och relevansen för projektets grundantaganden. Genom ett systematiskt analysarbete har testytan avgränsats till Självständighet i en digitaliserad ekonomisk miljö för unga vuxna med kognitiv funktionsnedsättning. Detta område är av flera skäl centralt för brukargruppen och lösningar skulle sannolikt vara tillämpbara för hela den målgruppsbild som är i behov av kognitiva hjälpmedel i det digitala samhället.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-04408

Statistik för sidan