Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Säkerhetsramverk för fordonskommunikation

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 94140, PVD
Bidrag från Vinnova 5 226 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2011-04434sv.pdf (pdf, 294 kB)

Syfte och mål

SeFram har syftat till att öka kunskapen inom informationssäkerhet för fordonsindustrin samt etablera ett ramverk för konstruktion av säkra lösningar för bilinterna nätverk, extern kommunikation som V2V och V2I samt ta fram säkerhetsmodeller för andra applikationer som kommunicerar over internet.

Resultat och förväntade effekter

En metodik att analysera elsystemlösningar med stöd av erfarenheter från telekomindustrin har anpassats och tillämpats för fordon, t.ex. säkring av Diagnos över IP, analys av elsystems partitionering ur ett säkerhetsperspektiv. Kunskaper från projektet har använts vid standardiseringsarbete inom EU (Car2Car) samt globalt inom harmonisering EU/US. Projektet har resulterat i 13 akademiska publikationer som presenterats på olika forum internationellt.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts enligt det monster som stammer från Volvo Cars VIPP program där den akademiska forskningen sprids inom organisationen via den industriella handledaren. Forskningen har delats upp i två huvudspår 1) säkring av kommnunikation mellan fordon och omvärld 2) den interna arkitekturens påverkan på säkerheten. Inom det första spåret har focus varit att säkra V2X kommunikation samt säker fjärrdiagnos (inclusive uppdatering av SW) Inom det andra spåret har arbetet fokuserats på hur man lämpligast säkerställer förutsägbara tillstånd.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2011-04434

Statistik för sidan