Safe Speech by Knowledge

Diarienummer
Koordinator Talkamatic AB
Bidrag från Vinnova 2 442 980 kronor
Projektets löptid mars 2012 - juni 2013
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI

Syfte och mål

Projektet har i huvudsak uppnått sitt syfte och de mål som sattes upp vid tiden för ansökan. I projektet har framtagits en generell modell och en teknisk lösning för att integrera osäker information från en användarmodell i dialog. Projektet har byggt en demonstrator för tekniken som utvecklats. En användarstudie har gjorts för att vinna kunskap om hur prediktiv dialog uppfattas ur ett användarperspektiv. Insikter har vunnits om modeller för att integrera mobilfunktionalitet i fordonsmiljön. Projektet har också resulterat i en prototyp av ett system som kör på avsedd plattform.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en demonstrator och en teknisk lösning för att reducera mängden användaryttranden i dialog med en tal-lösning i ett fordon. Ett antal publikationer är under författande och/eller insända till konferenser och tidskrifter. En kandidatuppsats vid HH har författats. En lösningsarkitektur för att integrera mobilfunktionalitet i fordon har etablerats, samt ett antal designprinciper för prediktiv dialog i fordon. Dessutom har en rapid-prototyping-metod för forskning om sådan dialog konstruerats.

Upplägg och genomförande

Genomförandet har i stort sett följt upplägget i ansökan. En analysfas föjdes av en implementationsfas och en användarstudie, och i och med att implementationsfasen var iterativ, kunde insikter som uppstått under projektets gång inkluderas i metoderna och implementationen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.