Safe Speech by Knowledge

Reference number 2012-00941
Coordinator Talkamatic AB
Funding from Vinnova SEK 2 442 980
Project duration March 2012 - June 2013
Status Completed
Venture Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Call FFI - Fordons- och trafiksäkerhet 2012-03-14

Purpose and goal

Projektet har i huvudsak uppnått sitt syfte och de mål som sattes upp vid tiden för ansökan. I projektet har framtagits en generell modell och en teknisk lösning för att integrera osäker information från en användarmodell i dialog. Projektet har byggt en demonstrator för tekniken som utvecklats. En användarstudie har gjorts för att vinna kunskap om hur prediktiv dialog uppfattas ur ett användarperspektiv. Insikter har vunnits om modeller för att integrera mobilfunktionalitet i fordonsmiljön. Projektet har också resulterat i en prototyp av ett system som kör på avsedd plattform.

Results and expected effects

Projektet har resulterat i en demonstrator och en teknisk lösning för att reducera mängden användaryttranden i dialog med en tal-lösning i ett fordon. Ett antal publikationer är under författande och/eller insända till konferenser och tidskrifter. En kandidatuppsats vid HH har författats. En lösningsarkitektur för att integrera mobilfunktionalitet i fordon har etablerats, samt ett antal designprinciper för prediktiv dialog i fordon. Dessutom har en rapid-prototyping-metod för forskning om sådan dialog konstruerats.

Approach and implementation

Genomförandet har i stort sett följt upplägget i ansökan. En analysfas föjdes av en implementationsfas och en användarstudie, och i och med att implementationsfasen var iterativ, kunde insikter som uppstått under projektets gång inkluderas i metoderna och implementationen.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.