Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ROWELDAL - Robust punktsvetsning för nästa generation lättviktsfordon

Diarienummer
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - juni 2016
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2015-03728eng.pdf(pdf, 3027 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har avslutats som planerat, även om resultaten visat att ytterligare arbete behöver utföras. Eftersom projektbudgeten var begränsad kunde enbart lite optimeringsarbete göras för både de belagda hättornas svetsparametrar samt laserablationen. Problemen med aluminiumsvetsning inom fordonsindustrin har identifierats och beskrivits. Två innovativa sätt att skapa ett lönsamt svetsscenario för framtida lätta fordon har studerats i enlighet med syftet med projektet. En fullständig projektansökan är planerad och kommer att fortsätta där denna förstudie slutat.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten från experimenten visar potential, även om ytterligare tester behöver göras. Det fanns indikationer på att de belagda hättorna kan minska förslitningen av elektroden. Fler experiment behövs göras för att både nå en önskad livslängd på hättorna samt upprätthålla svetskvalitet. Också experimenten med laserablation indikerade att denna process kan vara användbar, men för att säkerställa kvaliteten på rengöringsprocessen måste en bättre lämpad laserkälla utvärderas.

Upplägg och genomförande

I detta projekt har ett antal nya material för elektrodhättor för att minska eller till och med exkludera behovet av elektrodformering utretts. Grundtanken var att tillsätta en inert belagd yta mellan hättmaterialet och plåten för att undvika upplegering av hättan. En annan del av projektet var att undersöka möjligheten att använda laserablation i stället för den vanligen använda rengöringen med ett skärverktyg. Vid genomförandet av laserablation inom bilindustrin var det tänkt att både minska rengöringstiden och avverkningen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2015-03728

Statistik för sidan