RIVSILOn - Regionalt Initiativ till Virtuella och Samverkande Informationssystem för Lokaltrafiken

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Test Site Sweden
Bidrag från Vinnova 1 860 000 kronor
Projektets löptid juli 2018 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Ansökningsomgång Effektiva och uppkopplade transportsystem våren 2018

Syfte och mål

ITxPT är ett framväxande, internationellt initiativ for en harmonisering av kollektivtrafikfordons IT-struktur. Projektet syftar till att genomföra en storskalig utvärdering av de existerande ITxPT-specifikationerna, och föreslå nya gränssnitt for kommande specifikationer. Det huvudsakliga arbetet sker i tio piloter som utvärderar, utvecklar och demonstrerar ny funktionalitet avseende plug’n’play och digitalisering/virtualisering av komponenter, nya affärsmodeller for upphandling, molntjänster samt cybersecurity.

Förväntade effekter och resultat

Ny kompetens kring hur man konkret utvecklar tjänster och produkter genom de gemensamma gränssnitten inom kollektivtrafikens IT-arkitektur byggs upp med färre, delade fysiska komponenter samt hur fysiska komponenter kan bytas ut med bevarad funktionalitet. Vidare kommer projektet resultera i nya koncept och prototyper för molntjänster, förarstöd och elektriska fordon. Projektet stärker det svenska klustret kring ITxPT och skapar möjligheter för ett starkare inflytande i förhandlingarna kring framtida specifikationer, gynna svensk konkurrenskraft och arbetsmarknad.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i 8 arbetspaket. Arbetspaket 2 består av sju delprojekt med tio piloter som syftar till att testa och demonstrera en rad koncept i relation till ITxPT och elektrifierad kollektivtrafik. Piloterna genomförs genom att koncepten först testas och demonstreras i det nya ITxPT-labbet på Lindholmen för att sedan testas och demonstreras på de två elbussarna som ska tas i drift på linje 16 i Göteborg. Övriga arbetspaket kommer att utvärdera gemensamma teman - plug-´n´-play, molntjänster, cybersecurity samt affärsmodeller - utifrån erfarenheterna från piloterna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 juni 2018

Diarienummer 2018-01938

Statistik för sidan