Rivningsobjekt - från kostnad till resurs

Diarienummer
Koordinator CODESIGN SWEDEN AB - Codesign
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2019 - augusti 2020
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - steg 1 initiering (höst 2019)

Syfte och mål

Ett hållbart samhällsbyggande måste utgå från cirkulära materialflöden och ekonomi. Med den ökande urbaniseringen (år 2050 förväntas 70% av jordens befolkning bo i städer) ökar även behovet av nybyggnation, som idag kräver höga uttag av jungfruligt material. Trenden visar på stigande CO2- utsläpp från bygg- och fastighetssektorn. Vi behöver vända trenden drastiskt och behöver ändra inställning och se rivningsobjekt som en resurs, där material och byggnadsdelar återbrukas i så stor omfattning som möjligt inom både ny- och ombyggnation, i en systematiserad process.

Förväntade effekter och resultat

Vårt projekt fokuserar på att tillgängliggöra befintliga byggdelar, produkter och material för återbruk. Med upprättande av cirkulära materialflöden och databas möjliggörs det att identifiera en kritisk massa av material och produkter som till i storskalig nybyggnation. Vi utvärderar befintliga rivningsmetoder och teknik samt förbereder och testar nya processer för varsam demontering av värdefulla byggnadsdelar samt testmetoder för hållfasthet och hälsoaspekt. Datan ska informera ett förslag på kartering av material och byggnadsdelar, samt en reviderad designprocess.

Planerat upplägg och genomförande

Projektparterna kompletterar varandra med praktiskt och akademisk kompetens och kunskap. Projektet förenar behovsägare (entreprenör NCC, designer/projektörer) och framtida kunder och intressenter, användare för nya processer och verktyg (RISE, som genomför CE märkning) och ska organiseras utifrån ett pilotprojekt. Under steg ett organiseras aktiva parter i beslutsfattande styrgrupp och projektgrupp på den operativa nivån, som ansvarar för ledning och genomförande av olika arbetspaket. Andra aktörer och användare kommer att bjudas in till deltagande i referensgrupp.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2019

Diarienummer 2019-04384

Statistik för sidan