Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Rivningsobjekt - från kostnad till resurs

Diarienummer
Koordinator CODESIGN SWEDEN AB - Codesign
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2019 - augusti 2020
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - steg 1 initiering (höst 2019)

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet är att tillgängliggöra betong och stålstommar för återbruk och därmed bidra till att uppnå 70% viktminskning av avfallsmängder från bygg- och fastighetsbranschen samt vända kostnader till resurser i om- och nybyggnation. Projektets mål är: Samverkan och optimering av byggprojektprocessen Affärsmodell för återbruksprojekt Kvalitetssäkring av återbruksmaterial Digitalisering inventeringsdata Designmetoder för återbruk Standardisering av återbruksmetoder och processer Komplettering av regelverk Förtydligande av garantier och ansvarsroller

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet möjliggör återbruk av tunga byggnadsdelar i en branschövergripande övergång till cirkulär ekonomi i linje med det globala målet 12, Hållbar konsumtion och produktion, med följande effekter: 12.2 Minskad användning av jungfruliga material samt energi under nyproduktion 12.5 Drastiskt minskat byggavfall samt ekonomiska incitament för återbruk inom byggbranschen 12.6 Utveckling av hållbara återbruksprocesser hos NCC, en av Sveriges största och multinationella byggentreprenörer 12.7 Utveckling av hållbara offentliga upphandlingsmetoder

Upplägg och genomförande

- Vi har genomfört 3 framgångsrika workshops med deltagare med bred kompetens inom design- och byggprojektprocessen. - Vi har sammanställt en uttömmande omvärldsanalys avseende kvalitetssäkring, klassificering av återbruksmaterial innehållande testmetoder, förutsättningar inom lagstiftning samt rivningsteknik och designverktyg/BIM. - Vi har haft tagit in och generöst delat kunskap genom: Medverkan i expertråd för klimatanpassning och ledarskapsnätverk, erfarenhetsutbyte med andra aktörer och projekt inom återbruk, medverkan i workshops med inriktning på återbruk

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 september 2020

Diarienummer 2019-04384

Statistik för sidan