Resursbank: Öka återanvändningen av bygg- och rivningsmaterial från hushåll

Diarienummer
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska MiIjöinstitutet Stockholm
Bidrag från Vinnova 384 000 kronor
Projektets löptid september 2019 - augusti 2020
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi

Syfte och mål

Det här projektet fokuserar på några centrala faktorer för att främja en ökad återanvändning av bygg- och rivningsmaterial, med fokus på material som finns tillgängliga på återvinningscentraler huvudsakligen från hushållens renoveringsarbeten. Projektets mål är att underlätta en mer effektiv matchning mellan potentiella användare av det återanvändningsbara materialet och försörjningskedjan som kan öka värdet på de återanvändningsbara produkterna.

Förväntade effekter och resultat

Ökad kunskap om cirkulär och biobaserad ekonomi. Ökad resurseffektivitet i hela värdekedjan. Bidrag till ekonomisk tillväxt utan negativ miljöpåverkan. Minskat avfall genom att öka återanvändningen av bygg- och rivningsmaterial från hushåll. Förstärkt ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar produktion. Främjande av Sveriges roll som pionjär i övergången till en cirkulär och biobaserad ekonomi i internationellt sammanhang.

Planerat upplägg och genomförande

En genomförbarhetsstudie kommer utföras på utvalda pilotmaterial för att kartlägga material-/produktspecifika reglerande-, tekniska- och ekonomiska faktorer som främjar återanvändning. Genomförbarhetsstudien kommer att ta fram ett ramverk med viktiga aspekter och information som krävs. Vi kommer att undersöka möjligheterna för en utveckling till en fas 2 huruvida en etablering eller anpassningen av existerande materialdatabas(er) skulle kunna stödja en mer effektiv tillgång och efterfråga för bygg- och rivnings produkter för återanvändning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 januari 2020

Diarienummer 2019-02447

Statistik för sidan