Restströmmen som dold resurs

Diarienummer
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - april 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Syfte och mål

Genom ett sektorsövergripande arbetssätt har fakta och information kring utmaningen konkurrenskraftig produktion samlats in. Projektiden kopplar till de stora sidoströmmarna från VA-sektor och skogindustrin som går förlorad idag och ger upphov till ett växande kvittblivningsproblem. Målet är att styra om dessa till en potentiell resurs och skapa mervärde. Syftet är att söka en hållbar lösning med förutsättning för ökat produktion och minskad miljöbelastning och en hållbar samhällsutveckling. Resursnavet svara väl mot dessa.

Resultat och förväntade effekter

Resultat av FAS-A har kommit att exemplifierat genom ett resursnav på för två lämpad demonstrationsplatser. Idéutvecklingen har lett till att resursnav bärs upp av tre delar: teknik lösning (kombinat), ekonomiskt bärighet och lagar direktiv.

Upplägg och genomförande

Gruppen konstellationen katalyserade arbetet mot en tänkbar integrerad implementering i Fas C genom projektforumet. Genom att arbeta med en SRI Innovationsmodell (Need, Benefits- Competition- Approach) kunde respektive kunskap och erfarenhet nyttjas så att helheten blev större än summan av varje bidrag. Upplägget omfattar både storgrupp- diskussion och enskilda specifika möten, både internt i konstellation såväl som externt. Vinnovas uppmaning till verka sektorsövergripdande- innovativa arbetet har uppskattats av samtliga.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.