Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Responsiv design: undersökning av institutionella barriärer för återtillverkning och återbruk i högre utbildning

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Borås - Akademi textil, teknik och ekonomi
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi, från teori till praktik

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att utveckla och skala upp responsiva designmodeller i högre utbildning genom undersökning och analys av institutionella hinder för designmetoder för återtillverkning och återanvändning. Målsättning med projekt har varit att samla in och analysera data om barriär för omställning till designmetoder för återtillverkning och återanvändning som underlag till utveckling av designmetodik och utbildningsmoduler, utbildningsresurser samt formulering av program för högre utbildning med fokus på design för återtillverkning och återanvändning.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet visar på grundläggande kompetensbrist inom designmetodik bland lärare samt brist på relevanta infrastruktur, verktyg och teknik för design för återtillverkning och återbruk. Med utgångspunkt i detta har projektet utvecklat nya modeller och ny pedagogik som tar hänsyn till nya designvariabler byggda på alternativa förhållningssätt till material och råvara för kläder och mode för spridning och vidare utveckling inom högre utbildning för design av mode- och kläder nationella och internationellt.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts genom review av forskningsresultat, djupintervjuer med ämnesföreträdare och studenter samt design- och materialexperiment för att utveckla metodik och pedagogik samt förslag till policys för utbildning. Medan mycket forskning redan idag identifierat problemområden inom design för återbruk och återtillverkning, visar resultatet på att det behövs betydande forskningsinsatser för utveckling av designmetodik och pedagogik i sig själv till grund för kompetensutveckling, resursbestämning och mer välgrundade policys.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 februari 2020

Diarienummer 2018-04716

Statistik för sidan