Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

#Respektfulla möten

Diarienummer
Koordinator VÄRMLANDS LÄNS LANDSTING - Landstinget i Värmland
Bidrag från Vinnova 310 669 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Normkritisk innovation

Viktiga resultat som projektet gav

Syfte/mål med projektet har uppnåtts då vi utforskat synsätt och normer kopplade till bemötande inom vården. Det har gjorts genom iscensättning av två fiktiva vårdförlopp i en interaktiv utställning för patienter och medarbetare, baserat på en tankemodell för normkritisk design och en holistisk syn på vårdmötet. Detta har bidragit till att begreppet respektfulla möten dekonstruerats och en mer nyanserad diskussion om vilka sociala normer som påverkar bemötandet initierats. En bredare syn på vad ett respektfullt möte är ökar sannolikheten för en mer jämlik hälso- och sjukvård.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ca 100 patienter och medarbetare har bidragit med reflektioner vid genomförda utställningar. Etiska rådet samt Vårdförbundet har visat intresse. En tankemodell för normkritisk design har utformats vilken kan främja normmedveten innovation i hälsofrämjande utvecklingsarbete framöver. Projektets slutsatser kommer att lyftas in i fortsatt arbete kring Agenda 2030, jämlik hälsa/jämlik vård samt digitalisering. Projektet har utgjort inspiration vid framtagande av ny innovationsmiljö men också för Konstenheten (offentlig gestaltning) och Försäkringskassan.

Upplägg och genomförande

Projektets genomförande har i stort följt den planering som beskrevs i startrapporten. Vi valde dock att inte avgränsa oss till någon särskild patientgrupp. Med hjälp av tjänstedesign har vi utforskat ämnet på ett normkritiskt sätt och hittat nya metoder för att skapa engagemang och lärande kring bemötandefrågor. Mest tid och resurser har lagts på att anordna den interaktiva utställningen för att provocera fram samt inhämta reaktioner/reflektioner från såväl patienter som närstående och medarbetare (inkl ledning).

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 maj 2018

Diarienummer 2018-01646

Statistik för sidan