#Respektfulla möten

Diarienummer 2018-01646
Koordinator VÄRMLANDS LÄNS LANDSTING - Landstinget i Värmland
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Normkritisk innovation
Ansökningsomgång Normkritisk innovation - instegsprojekt

Syfte och mål

Syftet med projektet är att undersöka vad ett respektfullt möte med vården innebär och hur det skapas utifrån ett normkritiskt perspektiv som utgår ifrån patientens upplevelse. Detta genom att tillsammans med patienter och personal undersöka begrepp, förutsättningar och antaganden som påverkar mötet. Vi är intresserade en analys som sträcker sig från policy till hur rummet är utformat. Genom analysen vill vi sedan hitta nya sätt för hur dels kunskap om men också förmåga till respektfulla och normmedvetna möten kan skapas för en mer jämlik vård.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet av analysen kommer att integreras i pågående policyarbete som är landstingsövergripande inom frågor som digitalisering, jämlikhet och SRHR (sexuell, reproduktiv hälsa och rättigheter). Projektet förväntas även bidra till utformande av tjänstedesign metoder för att främja normmedveten innovation i hälsofrämjande utvecklingsarbete och sätt att gestalta samt visualisera det arbetet.

Planerat upplägg och genomförande

WP 1: Formalisera arbetsgrupp, identifiera patientgrupp, inventera aktörer, intern och externt. WP2: Omvärldsspaning, historisk tillbakablick kopplat till normer för vald patientgrupp/område. WP 3: Göra en innehållsanalys av respektfulla möte, undersöka hur det återspeglas i verkligheten genom designresearch påbörja problemorientering integrerat med aktion och reflektion. WP4: Konceptualisering och visualisering sker löpande för att skapa interaktivitet och möjlighet till reflektion och aktion samt för att synliggöra projektresultat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.