Realistisk utbildning och träning för säkerhetsapplikationer i virtuella miljöer

Diarienummer 2017-03169
Koordinator WESTINGHOUSE ELECTRIC SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - mars 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Genomförbarhetsstudier inom processindustriell IT och automation

Syfte och mål

Projektet kommer att utnyttja VR, AR och MR som teknologi och utveckla utbildningsinsatser för personal på kärnkraftverken. Vidare kommer tekniken att användas för träningsinsatser vid stora reparationsprojekt på kärnkraftverk globalt. Projektet är tänkt att introducera och utvärdera teknologin förutsättningslöst och är tänkt att skynda på digitaliseringen inom kärnkraftsindustrin.

Förväntade effekter och resultat

Utvecklade utbildningsmoduler för minst 3 moment/arbetsuppgifter som inte kan tränas i traditionell läromiljö eller verkslik miljö. Skapade förutsättningar för utveckling av utbildning/träning för verksamheter med höga krav på person- och anläggningssäkerhet Utvärdering av tre möjliga alternativ vad gäller basteknologin för att beräkna stråldos under ett typiskt reparationsuppdrag; en basteknologi kommer att väljas ut. Definiera en plan för att programmera integration av stråldos i en exempelmodell av en reaktor. Underlag till en komplett FUI ansökan inför Piia’s kommande utlysning under våren 2018.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att starta upp med en kick-off hos Westinghouse där parterna får en tydlig genomgång av målsättning samt respektive parts delmål. Parallella aktiviteter kräver tät uppföljning med korta projektmöten varannan vecka. Projektledaren är sammankallande. En del moment i förstudien kräver en tät kontakt mellan parterna som t ex stråldosberäkning och visualisering. Två huvudaktiviteter startar direkt vid projektstart, utveckling av utbildningsmoduler samt utvecklingen av metodik för stråldosberäkning. En noggrann tidplan upprättas under kick-off mötet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.