Produktions- och textureringsprocess för proteinrika livsmedel från skogsindustriella restströmmar

Diarienummer 2018-02389
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Jordbruk och Livsmedel, Göteborg
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation

Syfte och mål

Projektet i steg 2 har som syfte att demonstrera en ny värdekedja för tillverkning av miljövänliga proteinrika livsmedel. Målet är därför att demonstrera en ny pilotskaleprocess, där underutnyttjat fiberslam på massabruk kan omvandlas och formuleras till svampbaserade livsmedel. Förhoppningen är att en ökad tillgänglighet av attraktiva alternativ till kött ska bidra till en mer miljövänlig och hälsosam livsmedelskonsumtion.

Förväntade effekter och resultat

Projektet i steg 2 lägger grunden för ett efterföljande implementeringsprojekt där den undersökta värdekedjan kan realiseras i full skala på ett massabruk. Resultatet väntas därför bidra till en hållbar produktion av gröna proteiner med minimal miljöpåverkan genom mer effektivt utnyttjad landareal. Projektet bidrar även till att lösa problemen med att förse en ökande befolkning med proteinrika livsmedel utan att utöka animalieproduktionen. Värdekedjan visar i sin tur hur man kan koppla ihop biomassaproduktion med livsmedelsproduktion i en framtida svensk bioekonomi.

Planerat upplägg och genomförande

Efter steg 1 kan det konstateras att processerna för hydrolys och svamptillväxt behöver optimeras vidare m a p utbyte, produktivitet och morfologi på svampmassan. Svampmassan behöver även textureras för att bli ett relevant livsmedel. Således, för att utveckla processen vidare kommer steg 2 fokusera på att optimera produktion av svampbiomassa, samt texturera den genom optimal extruderingsteknik. Framtagna livsmedelsprodukter kommer därefter att utvärderas av en konsumentpanel för att säkerställa sensorisk relevans i förhållande till liknande befintliga produkter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.