Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Proaktiv cancervård

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för designvetenskaper
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - februari 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Proaktiv Cancervård syftar till att korta tiden från oro över sjukdom till cancerdiagnos. En tidigare upptäckt med efterföljande diagnos ger bland annat en bättre prognos för överlevnad och en högre livskvalitet om behandlingen sätts in snabbt. Detta kombinerat med utvecklade psykosociala verktyg för ökad livskvalitet hos individer lägger grunden för en bättre fungerande och mer kostnadseffektiv vård där individen inkluderas i såväl diagnos- som behandlingsarbetet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Proaktiv Cancervård tar ett system- och processgrepp på cancerdiagnostiken. Vi ser på hur samhället på bästa sätt kan tillgodogöra sig den medicinska, tekniska och psykosociala kunskap som redan finns framforskad. Tre samverkande tjänster ska ge en grund för ökad överlevnad, mindre lidande minskad sjukskrivning hos både patienter och dess närstående samt sänkta vårdkostnader: 1.Stärkt egenförmåga och kunskap. 2.IT-tjänster för inkludering och delaktighet. 3.Systematisk symptommonitorering

Upplägg och genomförande

Vi har identifierat olika förbättringspotentialer - tekniska diagnostiska hjälpmedel, system för riskbedömning, logistiskt förändringar, samt fler interaktiva möjligheter mellan vårdgivare och patienter/närstående. Följande aktiviteter har genomförts: Kunskaps- och konceptinventeringar Behovsinventering och analys Upplevelsebaserat lärande genom Rollspel Workshop med fokus på idé- och lösningsgenerering Fyra workshop med fokus på verifikation av konceptuellt upplägg för proaktiv cancervård Finansiering av pilotprojekt

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-00413

Statistik för sidan