Plattform för medicinsk bildanalys

Diarienummer
Koordinator SECTRA-Imtec Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 706 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Syfte och mål

Projektet har uppnått de uppställda målen. Målen kan sammanfattas som att leverera en utredning kring konceptet medicinskt bildlabb, vad gäller juridiska, regulatoriska och affärsmässiga krav. En separat regulatorisk/juridisk rapport existerar som beskriver status för bildlabbet. De affärsmässiga kraven har diskuterats med tänkbara nyttjare av Bildlabbet, och dessa har sedan använts för att bilda en konstellation som aktivt kommer att fortsätta arbetet med att utveckla bildlabskonceptet.

Resultat och förväntade effekter

Styrgruppen har varit i kontakt med runt 10 företag, 5 olika vårdgivargrupper samt >10 olika forskargrupper för att bygga upp ett nätverk samt ur denna bilda en kärnkonstellation som aktivt kommer arbeta med vidareutveckling av det medicinska bildlabbet. Se bilaga 1. Vad gäller biobanker och kvalitetsregister har vi efter utredning och kontakt med aktörer inom dessa områden, bestämt att ej inkludera dessa i nästa steg. De intressenter som nu ingår i konstellationen har uttalade behov och/eller färdiga tekniska lösningar som är redo för anpassning till bildlabbet.

Upplägg och genomförande

Projektet har till stor del bestått i enskilda möten med en bred grupp av intressenter men också en större workshop med de mest centrala intressenterna. Denna workshop hanterade tekniska, regulatoriska, affärsmässiga och praktiska frågor. En hel del frågor kunde besvaras av styrgruppen eller deltagarna själva, andra har utretts vidare under projektet och ytterligare andra ansågs lämpliga att besvaras under kommande utveckling. Workshopformen var mycket effektiv för projektets framdrift.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-02466

Statistik för sidan