PiiA Innovation

Diarienummer 2017-04727
Koordinator RISE SICS Västerås AB - SICS Swedish ICT Västerås AB
Bidrag från Vinnova 550 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - september 2018
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Syfte och mål

Projektets övergripande syfte är att identifiera, analysera och stärka innovationsförmågan inom processindustrin samt leverantörsledet genom att sprida kunskap om datadrivet innovationsledarskap samt utveckla kompetens för att leda förändring. Utveckling av kunskap, identifiering av kunskapsluckor samt initiativ för att stärka kunskap inom innovation, förändring samt digitaliseringens möjligheter är centralt. Därför blir kunskapsspridning en central del i detta projekt och genomsyrar de två delprojekten.

Förväntade effekter och resultat

Generellt skapas djupare förståelse av förutsättningar för innovation inom processindustrin och dess leverantörer. Genom de företagsspecifika aktiviteterna stärks företagets förmåga att leda och organisera för innovation och förändring på strategisk ledningsnivå, där ägarskapet av de övergripande målen finns. Projektet stärker organisatoriska förutsättningar för innovation och förändring genom att stimulera dialog och relationsbyggande mellan individer i organisationens ledning samt implementering av strategier för innovationsarbete.

Planerat upplägg och genomförande

Del 1: Utveckla och genomföra ett program för att identifiera, analysera och förbättra förutsättningar för innovation inom processindustrin samt för dess underleverantörer med syftet att medvetandegöra hur man som organisation kan stärka sin innovationsförmåga. Del 2: Projektets första delprojekt tillsammans med projektet som genomfördes 2016 resulterar i en stor mängd unik data om processindustrins och dess underleverantörers förutsättningar för innovation. För att skapa kunskap av denna information behövs avancerad dataanalys, denna analys utvecklas i del 2.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.