PiiA Analys

Diarienummer 2014-05540
Koordinator SICS Swedish ICT Västerås AB
Bidrag från Vinnova 4 700 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Syfte och mål

PiiA Analysis är SIP PiiAs verktyg för att bana väg för förändring genom att generera och sprida kunskap. PiiA Analysis huvudprojekt har för de syftena dels varit PiiA Omvärldsanalys och Basindustrin och Digitaliseringens Utmaningar. Och dels PiiA Innovation som haft som mål att öka innovationsförmågan hos företagen.

Resultat och förväntade effekter

Totalt har det under dessa rubriker gjorts fjorton större studier. Exempel på studier/rapporter är PiiA Omvärldsanalys, Industriell Digitalisering, Future Smart Industry och State of the art branschstudier om Skogsindustri, Stålindustrin och Gruvnäringen. En studie om innovationsklimatet inom industrin, två studier om metodik och verktyg, en longitudinell studie omfattande 150 medarbetare. Analyserna och slutsatser har kommunicerats dels genom spridning av rapporter, publicering av artiklar i form av nyhetsbrev och deltagande som föreläsare i en stor mängd konferenser.

Upplägg och genomförande

Metoden har varit samtal på olika nivåer med främst industrins företrädare. Litteraturstudier, enkäter och intervjuer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.