Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

People-Powered Transformation

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Luleå tekniska universitet Inst f Ekonomi Teknik Konst och Samhälle
Bidrag från Vinnova 1 498 054 kronor
Projektets löptid februari 2023 - oktober 2023
Status Avslutat
Utlysning Impact Innovation - utlysningar gemensam
Ansökningsomgång Impact Innovation: Var med och utveckla framtidens strategiska innovationsprogram

Viktiga resultat som projektet gav

Förstudien har möjliggjort samskapande processer genom design mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle för att uppnå delaktighet och nya sätt att arbeta för att skapa attraktiva, inkluderande och långsiktigt hållbara samhällen. Vi har arbetat fram ett mission som är väl förankrat i de deltagande parterna i förstudien men även bland andra aktörer. Genom förstudiens gedigna förankring har ett transdisciplinärt nätverk skapats med såväl nationella som internationella aktörer.

Långsiktiga effekter som förväntas

För att skapa attraktiva, inkluderande och hållbara livsmiljöer, med fokus på människans roll i den gröna omställningen och samhällsomvandlingen i Sverige är det viktigt att omsätta begreppet grön omställning i en definition som invånarna känner sig engagerade av och vill vara med och påverka. Tillsammans med akademi, näringsliv, offentlig sektor, civilsamhället och framförallt invånarna har vi utforskat samhällets styrkor och utmaningar och testat alternativa färdvägar för systemomställningen.

Upplägg och genomförande

Projektet har använt sig av samskapande designprocesser mellan olika aktörer (akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle) samt platsinnovationsmodellen som grund. Frågan om vad People-powered transformation innebär och hur det kan gestalta sig har varit en nyckelfråga i våra labb lokalt och regionalt, där även nationella och internationella företrädare har deltagit. Sammantaget kan vi se att plats är en mycket bra utgångspunkt för att skapa engagemang, inkludering och systemförnyelse.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 november 2023

Diarienummer 2022-03657

Statistik för sidan