Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ökat patientinflytande vid införandet av nya behandlingar och läkemedel i Sverige

Diarienummer
Koordinator BLODCANCERFÖRBUNDET
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2019 - augusti 2020
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - steg 1 initiering (höst 2019)

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet är att patient- och brukarföreträdare samt relevanta aktörer ska utveckla och nå målet om en samverkansmodell för ett ökat patient- och brukarinflytande vid införandet av nya behandlingar och läkemedel. Baserat på utmaningarna och resultaten från steg 1 har lösningen omdefinierats. Vår plan är fortfarande att långsiktigt nå de ursprungliga målen. I steg 2 planerar vi att vidareutveckla den alternativa lösningen samt lägga fokus på att ytterligare analysera och påverka strukturella faktorer.

Långsiktiga effekter som förväntas

Arbetet för ett ökat patient- och brukarinflytande är viktigt. Steg 1 visar att patient- och brukarföreträdare vill komma in tidigt i införandeprocessen, vilket majoriteten anser inte sker idag. De långsiktiga effekterna är en mer behovsanpassad sjukvård med kortare vårdtider, ökad livskvalitet, mindre sjukfrånvaro, lägre produktionsbortfall samt mindre belastning för närstående. Att utveckla en samverkansmodell för HTA är ett långsiktigt mål. En utmaning har varit att knyta till oss nödvändiga aktörer, främst myndigheter och beslutsfattare under rådande pandemi.

Upplägg och genomförande

Projektparterna har genomfört regelbundna arbetsmöten. Covid-19 har bidragit till ett förändrat arbetssätt. Fysiska möten har ersatts med intervjuer via telefon/webb samt två webbseminarier. Genomförda aktiviteter: - Kartläggning av patient- och brukarinflytandet - Omvärldsbevakning - Intervjuer med patient- och brukarföreträdare, myndigheter och politiker - Webbseminarium med fokus på patient- och brukarinflytande samt Agenda 2030 - Webbseminarium med syfte att öka deltagarnas kunskaper om införandeprocessen och presentera en potentiell HTA-modell för steg 2.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 oktober 2020

Diarienummer 2019-04359

Statistik för sidan