Nystart förstudie gamification industri

Diarienummer 2015-06629
Koordinator Sandvikens kommun - Kommunkansliet/FindIT
Bidrag från Vinnova 759 107 kronor
Projektets löptid december 2015 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategic innovation programme for process industrial IT and automation – PiiA

Syfte och mål

Mål 1: Framtagen prototyp och dokumentation på valt område för att kunna gå vidare med Gamification - 4 koncept definierades varav ett utvecklades till prototyp som är input i efterföljande projekt. Koncepten bygger på behov som identifierats via fältstudier på industriföretag. Mål 2: Kunskapsspridning/-höjning om Gamification - Uppnåddes via seminarier där alla deltagare bjöds in. - Föredrag har hållits av gamificationspecialister/-forskare. - Gamificationnätverk startat. - Projektet presenterades på ett antal mässor. - Positioneringstekniker i tuffa miljöer har utvärderats.

Resultat och förväntade effekter

- Projektet har stärkt bilden av gamification som en kraftfull metodik. - Projektet har uppmärksammats i media och inbjudits till konferenser. - Prototyp togs fram som nu finns för kommande projekt. Den är skalbar och applicerbar på andra branscher. - Projektgruppens sammansättning med företag med olika bakgrund har genererat en större förståelse från olika perspektiv. - Flera projekt baserade på förstudien har startat. - Allmän kunskapshöjning om gamification erhölls via specialist- och forskardeltagande. - En rapport om positionering i tuffa miljöer har tagits fram.

Upplägg och genomförande

- Bemanningen av projektet med representanter från många olika branscher, olika enheter och olika storlekar var kraftfull. Hela kedjan fanns representerad: kravställare, slutanvändare, företag, leverantörer och forskare. - Öppenheten mellan företag och akademi var god och skapade spännande kontraster och idéer, ´effektiva krockar´! - Support från behovsställarna skapade förutsättningar för kreativitet hos spelutvecklarna att tänka nytt. - Slutanvändarnas deltagande i projektet ända från uppstartsmöte var viktigt. - Glädje och engagemang bland alla deltagare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.