Normmedvetna rum för lek och lärande i förskolan

Diarienummer 2016-04194
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för utbildning, kultur och kommunikation
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Normkritisk innovation

Syfte och mål

Projektets syfte är att, med grund i interaktiv metod och kunskapssyntetisering, bygga om tre förskoleavdelningar i Västerås stad, och utifrån det arbetet ha målet att ta fram standarder för hur skolhuvudmän (kommuner och fristående förskolor) kan bygga och bygga om förskolor så att inomhusmiljön på ett ändamålsenligt sätt främjar och stödjer barns mångsidiga lek och lärande, fri från normer som begränsar.

Förväntade effekter och resultat

Det här process- och systeminnovationsprojektet fokuserar på att främja normmedvetenhet och barns lek i förskolans rum. Processinnovationen är att hitta nya sätt att arbeta med hur förskolors inomhusmiljö utvecklas och systeminnovationen innebär att i följande steg lyfta detta arbetssätt så att det kan bli ett system för hur man bygger (om) och utvecklar förskolemiljön. Dessa nya lösningar, nya gestaltningar och nya mönster kring lek ska bli konkreta förändringar av förskolans rum, där projektet arbetar kunskapsbaserat och kreativt med hur leken skapar rummet och rummet leken.

Planerat upplägg och genomförande

Det första arbetspaketet är förarbete och framtagande av provotyp och i det ligger också skisser för ombyggnation. Arbetspaketet genomförs våren 2017. Arbetspaket två innebär tre parallella ombyggnationsprocesser vid tre förskoleavdelningar. Arbetspaketet pågår sommar 2017. Det tredje arbetspaketet utgörs av interaktiv följeforskning och pågår våren 2017-hösten 2018. Arbetspaket fyra är skapandet av en interaktiv webbutställning av processen och pågår från våren 2017-hösten 2019. Uppföljningsprocessen, arbetspaket fem, kommer att göras kontinuerligt i projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.