Normkritisk visualisering i stadsutveckling

Diarienummer 2015-03771
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - maj 2016
Status Avslutat
Utlysning Normkritisk innovation
Ansökningsomgång 2014-06314-en

Syfte och mål

Syftet var att bidra till mer inkluderande stadsutveckling. Målet med förstudien var att identifiera var och hur normer verkar i visualiseringsarbete i stadsutvecklingsprocesser, identifiera behov av normkritiska metoder, samt etablera ett genomförandeprojekt. Förstudien har identifierat två behov som ligger till grund för ett möjligt genomförandeprojekt; dels integrering av stödverktyg för normmedveten visualisering, dels integrering av visuellt baserade metoder och roller för normkritisk analys i dialogprocesser.

Resultat och förväntade effekter

Projektet resulterade i fördjupad förståelse för hur normer spelar roll i visualiseringar i stadsutveckling, samt vilken roll visualiseringar kan spela för att bidra till en större normmedvetenhet i stadsutveckling. Därmed motsvarade resultatet det som förväntades av förstudien. En effekt är att en grupp bestående av olika aktörer har utvecklat en gemensam förståelse för problematiken. I förlängningen hoppas vi att ett genomförandeprojekt ska bidra till effekter i form av en mer inkluderande stadsutvecklingsprocess i Göteborg, och en spridning också till andra städer.

Upplägg och genomförande

Baserat på en granskning av typiska visualiseringar i stadsutveckling, litteratursökningar, samt intervjuer med inblandade aktörer skapade forskarna ett bakgrundsmaterial. Två workshops med inblandade aktörer genomfördes. Den första workshopen hade fokus på att formulera en gemensam problembeskrivning och formulera möjliga vägar framåt, den andra workshopen hade fokus på identifiera möjliga genomförandeprojekt. Materialet från workshops och intervjuer ligger till grund för ansökan om genomförandeprojekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.