Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nästa generations testsystem för snabbare och säkrare biologisk utvärdering av kemikalier, läkemedel och material

Diarienummer
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - Kemi material och ytor - medicinteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål har varit att bilda ett starkt konsortium för att kunna möta utmaningen med att utveckla nästa generations testsystem, och att mer detaljerat formulera ett projekt som täcker in olika aspekter av detta. En från början bred gruppering har nu fått ytterligare tyngd genom ett antal nya parter, och den sammantagna kompetensen är världsunik. Genom möten och workshopar har olika aspekter av utmaningen diskuterats ingående och arbetspaketsindelningen har justerats jämfört med initieringsansökan för att ännu bättre möta slutanvändarna på de olika marknadernas behov.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ett sektoröverskridande konsortium med parter från offentlig sektor, akademi, institut och företag har bildats, som vidareutvecklat projektidén och sammansällt en samverkansansökan. Omvärldsbevakning har genomförts och kravspecifikationer upprättats för att de nya testsystemen skall bli attraktiva på en global marknad. En projektorganisation med styrgupp, referensgrupp, projektledning och arbetspaket har arbetats fram. Projektet kommer att leda till effektiviserad produktutveckling och kostnadsbesparingar och därmed tillväxt för industri och samhället.

Upplägg och genomförande

Projektet har nått målen under initieringsfasen och ansökt om samverkansprojekt. Upplägget med indelning i arbetspaket efter intresseområde och gemensamma workshopar var framgångsrikt och effektivt. Workshoparna var mycket uppskattade och givande, med bra genomlysning av arbetspaketens behovs inom olika områden, krav på nya testsystem och vad som finns tillgängligt idag samt diskussioner om vad som är möjligt att göra givet tillgänglig teknik och allas kombinerade kompetenser. Detta har legat till grund för projektets utformning. Ledning och samarbete har fungerat väl.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00807

Statistik för sidan