NÄRFISK

Diarienummer
Koordinator Ecoloop AB
Bidrag från Vinnova 582 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Syfte och mål

Idén med NäRFISK är att flytta fiskproduktion närmare urbana konsumenter. Under projektform A har (i) konsortiet stärkts och breddats, (ii) en akademisk allians mellan KTH, SLU och Chalmers påbörjats inom vattenbruksområdet, (iii) samarbete fortsatt och förstärkts mellan akademi och entreprenörer inom odling i slutna landbaserade system, (iv) kunskapsläget inom lokal fisk-konsumtion i och runt Stockholm klarlagts och (v) planer utvecklats för samarbete kring ett framtida centrum med bl.a. en levande och aktuell utställning kring hållbar fiskförsörjning.

Resultat och förväntade effekter

NäRFISK strävar inte längre efter att skapa en eller två organisationer som ska lyckas utan att (i) ett antal företag ska kunna utveckla sin affärsverksamhet, (ii) ett antal akademiska institutioner ska stärka sin kompetens och sin samverkan, (iii) ett antal myndigheter ska stärka sitt arbete inom området och (iv) konsumenter ledda och inspirerade av frivilligorganisationer ska konsumera på ett mer medvetet och hållbart sätt.

Upplägg och genomförande

Nio organisationer/företag har deltagit och på olika sätt varit aktiva i fem arbetsgrupper. Arbetsgrupperna har dels arbetat enskilt och dels tillsammans framför allt med syntesarbetet. Varje arbetsgrupp har bestått av 3-7 medlemmar. Inför slutfasen har syntesgruppen utökats med ytterligare partners som medverkar i ansökan inför projektform B. Några personer har suttit med i flera grupper vilket har bidragit extra till bra informationsutbyte mellan grupperna, även mellan projektmöten som har genomförts månadsvis under projekttiden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.