Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

MoTFall

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP Mätteknik, Stockholm
Bidrag från Vinnova 8 577 723 kronor
Projektets löptid juni 2016 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Syfte och mål

MoTFall har genom en systemansats tagits sig an utmaningen "Fall bland äldre" genom att arbeta för tidig prevention av fallolyckor och fallrelaterade skador och därmed minska mänskligt lidande och kostnader till följd av fall. De övergripande målen med projektet var: 1. Öka medvetenhet om fall och hur dessa förebyggs 2. Ta fram ett IKT-baserat system för fallprevention 3. Undersöka affärsmodeller för prevention 4. Personalutbildningssystem Samtliga av dessa mål har uppfyllts

Resultat och förväntade effekter

MoTFall har resulterat i följande: - Applikation till äldre med träningsprogram och tips om fallprevention. - Digital utbildning för personal inom vård och omsorg. - Snubblometer®, en sensor som placeras på benet, för bedömning och monitorering av fallrisk. - Enkät för självskattning av fallrisk. För att uppnå förväntad effekt finns även planer på Geriatrisk fallmottagning, för att ta hand om personer med fallrisk, Impact Lab för Fallprevention, där aktörer kan dela kunskap, erfarenheter och resurser, samt identifiering av finansierings- och ersättningsmodell för prevention.

Upplägg och genomförande

Projektarbetet har varit uppdelat i olika arbetspaket med fokus på bland annat teknikutveckling (sensorer, algoritmer, back-end och front end), användarstudier, material för empowerment, lösningar för fallriskbedömning, arbete med personalutbildning, identifiering av affärsmodeller samt kunskapsspridning. Projektet har jobbat med deltagande design i form av kontinuerliga fokusgrupper, intervjuer och mindre provanvändningar med tänkta målgrupper, i detta fall "äldre" och vård- och omsorgspersonal. Även validitetsstudier på Snubblometern har genomförts.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-00609

Statistik för sidan