Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

MoTFall

Reference number
Coordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP Mätteknik, Stockholm
Funding from Vinnova SEK 8 577 723
Project duration June 2016 - October 2018
Status Completed
Venture Challenge-driven innovation - Phase 2 Collaboration

Purpose and goal

MoTFall har genom en systemansats tagits sig an utmaningen "Fall bland äldre" genom att arbeta för tidig prevention av fallolyckor och fallrelaterade skador och därmed minska mänskligt lidande och kostnader till följd av fall. De övergripande målen med projektet var: 1. Öka medvetenhet om fall och hur dessa förebyggs 2. Ta fram ett IKT-baserat system för fallprevention 3. Undersöka affärsmodeller för prevention 4. Personalutbildningssystem Samtliga av dessa mål har uppfyllts

Expected effects and result

MoTFall har resulterat i följande: - Applikation till äldre med träningsprogram och tips om fallprevention. - Digital utbildning för personal inom vård och omsorg. - Snubblometer®, en sensor som placeras på benet, för bedömning och monitorering av fallrisk. - Enkät för självskattning av fallrisk. För att uppnå förväntad effekt finns även planer på Geriatrisk fallmottagning, för att ta hand om personer med fallrisk, Impact Lab för Fallprevention, där aktörer kan dela kunskap, erfarenheter och resurser, samt identifiering av finansierings- och ersättningsmodell för prevention.

Planned approach and implementation

Projektarbetet har varit uppdelat i olika arbetspaket med fokus på bland annat teknikutveckling (sensorer, algoritmer, back-end och front end), användarstudier, material för empowerment, lösningar för fallriskbedömning, arbete med personalutbildning, identifiering av affärsmodeller samt kunskapsspridning. Projektet har jobbat med deltagande design i form av kontinuerliga fokusgrupper, intervjuer och mindre provanvändningar med tänkta målgrupper, i detta fall "äldre" och vård- och omsorgspersonal. Även validitetsstudier på Snubblometern har genomförts.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 8 May 2017

Reference number 2016-00609

Page statistics